ความสำคัญของคุณธรรมในการเล่นกีฬา

คุณธรรมจะมีความหมายไว้ว่าการประพฤติกรรมดีในการทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงการเล่นกีฬาด้วย ซึ่งจะมีผลประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมภายในทีมด้วยการที่จะปลูกฝังให้มนุษย์แต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งในสังคมซึ่งจะเป็นความรับผิดชอบในแต่ละคนที่อยู่ในทีมของการแข่งขันโดยเฉพาะคุณธรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันกีฬาหรือการฝึกซ้อมต่างๆ จากการที่นักกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ

ตัวนักกีฬาเองเล่นได้อย่างเต็มที่และมีคุณธรรมในการเล่นให้ผู้เข้าชมเกมการแข่งขันได้เห็นและรับรู้ เช่นมีความอดทนในการแข่งขันตลอดระยะเวลาการแข่งขัน ความสามัคคีในทีมของตนเอง ความมีเหตุผลที่ปฏิบัติต่อทีมและผู้เข้าชม  ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทางด้านสภาพทางบุคลิกและลักษณะนิสัยของนักกีฬาทุกคน ดังนั้นโค้ชควรมีการสอนนักกีฬาของตนเองให้มีคุณธรรมประจำใจทุกคนหรือเป็นการยึดหลักการใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ดีขึ้นควรคำนึงถึงเรื่องความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเป็นพฤติกรรมของนักกีฬามีความสภาพในระหว่างการแข่งขันหรือไม่ตลอดระยะเวลาในการฝึกซ้อม เช่น รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน เมื่อเวลาแข่งขันได้รับชัยชนะไม่ควรเหยียดหยามทีมที่เป็นฝ่ายแพ้ และเวลาแพ้ก็ต้องรับสภาพว่าแพ้ไม่นำมาคิดไม่ดีต่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามควรยินดีกับผู้เล่นฝ่ายชนะพร้อมกับการแก้ไขปรับปรุงภายในทีม

การกระทำในลักษณะนี้เป็นนิสัยที่ดีของนักกีฬาควรทำตาม สิ่งสำคัญโค้ชจะต้องปลูกฝังสิ่งที่ดีให้กับนักกีฬาทุกคนในทีม เช่นการมีน้ำใจนักกีฬา การให้อภัย รวมถึงปลูกฝังทางด้านคุณธรรมไปด้วย